اهداف و استراتژی

1- صنعت محور توسعه اقتصادي و تحقق جامعه صنعتي
توسعه و افزايش سهم صنعت و معدن در توليد ، اشتغال ، درآمد سرانه با تلاش در جهت نقويت ارتقاء فرهنگ كاري و خلق مزيت هاي نسبي براي رقابت پذير شدن جهت صادرات به منظور رفاه عمومي اهالي استان و مردم كشور
2- بانك اطلاعات صنعتي و اطلاع رساني
تهيه و تنظيم بانك اطلاعات در بخش صنعت و معدن به تفكيك استاني و ملي و سيستم اطلاع رساني مجهز و مدرن از طريق ارسال پيام سايت هاي خبري ، تشكيل جلسات تخصصي ، خبرنامه ، ماهنامه ، چاپ در جرايد ، همايش ها
3- سرمايه گذاري صنعتي
مطالعه بررسي و ارائه اولويت ها و نحوه سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن و نظارت و اقدامات لازم در پيشرفت به موقع طرح ريزي استراتژيك (كوتاه مدت ،‌ ميان مدت و بلند مدت ) توسعه صنعت و معدن استان و كشور
4- آموزش
مشاركت در برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مختلف براي صاحبان صنايع و معادن و كاركنان به صورت گسترده با همكاري دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي و خارجي به اشكال سمعي و بصري ، بازديدهاي علمي ، دوره هاي كارآموزي ، سمينار ،‌شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي،‌ تهيه و ارائه مقالات علمي و كاربردي و... براساس آخرين دستاوردهاي روز جهاني
5- كارشناسي
تقويت و توسعه كادر اجرائي و ادامه فعاليت هاي كارشناسي كميته هاي هفت گانه تشكيل شده در خانه در جهت مطالعه و بررسي مسائل مختلف و مرتفع نمودن مشكلات واحدهاي صنعتي و معدني و ارائه راهكارهاي اجرائي و منطقي لازم از جمله افزايش و ارتقاء بهره وري ، افزايش كيفيت توليدات ، پشتيباني حقوقي ، توسعه پايدار ،‌ ارتقاء سطح دانش فني و تكنولوژي ، كارآفريني ،‌ نوسازي و بهسازي ، جلوگيري از فعاليت هاي موازي و اتلاف منابع ارزشمند انساني ، رفاه و پيشرفت جامعه صنعت و معدن ، تدوين و ارائه لوايح ، كمك و دستيابي به اهداف ترسيم شده
6- حضور و فعاليت در محل هاي تصميم گيري و تصميم سازي
همكاري نزديك و مؤثر در كارگروه هاي استانداري ، سازمان صنايع و معادن استان ، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، سازمان حفاظت محيط زيست ، شركت هاي شهرك صنعتي ، مراكز جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي ،‌اتاق بازرگاني ، بانك ها ، دانشگاه ها و كليه تشكل هاي فعال در زمينه صنعت ومعدن.
7- صادرات و بازار
مشاركت در برنامه ريزي براي توسعه صادرات كالاهاي صنعتي و معدني و خدمات فني و مهندسي در چارچوب سياست هاي اقتصادي و بازرگاني كشور
8- منابع مالي تسهيلات
مطالعه و ارائه نظرات مشورتي چگونگي و نحوه واگذاري انواع تسهيلات مؤثر به طرح هاي صنعتي و معدني براي ايجاد واحدهاي جديد ، رهائي از ركود ، بهره برداري به موقع و توسعه
9- واحد نمونه ، پيشكسوت ، نخبه صنعت
انتخاب و معرفي واحدهاي صنعتي و معدني نمونه استاني و معرفي جهت انتخابات كشوري در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي وزارتخانه براي روز صنعت و معدن و ساير بزرگداشت هاي صنعتي و معدني.
10- خدمت به اعضاء
ارتباط مؤثر و دائمي و تشكيل جلسات ادواري با انجمن هاي صنايع همگن استان در جهت ارتقاء متقابل و تشويق و تقويت تشكل ها و تحقق مشاركت آنها در برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و موفقيت در دستيابي به اهداف ذكر شده در بالا.