لیست انجمن ها

Insert title here
انجمن صنفی کارفرمایی سنگبریهای استان اصفهان
انجمن صنفی کارفرمایی سنگبریهای استان اصفهان
لیست اعضای هیئت رئیسه لیست اعضا


شهر : اصفهان
آدرس اول :شهرک صنعتی محمود آباد
آدرس دوم :خیابان 24
آدرس سوم :دفتر هیات امناء
شماره های تماس :

local : 031-33804425
شماره های فکس :

031-45836361
معرفی کامل انجمن سنگ
  وب سایت :
آدرس ایمیل : ihim.info@gmail.com

Asset Publisher

مناسبتها

سال1397 سال« حمایت از کالای ایرانی »