دوره های آموزشی

« بازگشت

دومین همایش مدیریت سبز

تصویر دوره آموزشی
موضوع : دومین همایش مدیریت سبز
کد دوره : 001
نام استاد :
تعداد ساعت کل دوره : 5 ساعت
سر فصلها : با توجه به تصمیم شبکه پژوهش و فناوری مبنی بر بازخوانی اهداف همایش های 5سال اخیر در ششمین همایش سالیانه پژوهش و فناوری با رویکرد مدیریت سبز،دومین همایش مدیریت سبز با همکاری انجمن مدیریت سبز ایران ،اتاق بازرگانی و مرکز تحقیقات مدیریت ایرانیان برگزار خواهد شد. در این همایش مقرر است حاضران اعم از مدیران و کارشناسان صنایع و مراکز دانشگاهی با موضوعات و مطالب صنعتی مرتبط با مدیریت سبز آشنایی جامعی پیدا کرده و زمینه حضور مؤثر آگاهانه و هدفمند ایشان در همایش سالیانه شبکه پژوهش و فناوری فراهم گردد.
مخاطبان :
هزینه :
فایل اطلاعات تکمیلی : فایل ر از اینجا دریافت کنید
پوستر : پوستر دوره آموزشی