لیست هیئت مدیره خانه

Insert title here
pos  
100
محمدرضا برکتین
سمت:

عضو هیئت مدیره
خانه صنعت و معدن استان اصفهان
98
محمد اقارب پرست
سمت:

عضو هیئت مدیره
خانه صنعت و معدن استان اصفهان
96
محمدامین توکل
سمت:

عضو هیئت مدیره
خانه صنعت و معدن استان اصفهان
95
رضا چینی
سمت:

عضو هیئت مدیره
خانه صنعت و معدن استان اصفهان
94
محمود تولایی
سمت:

عضو هیئت مدیره
خانه صنعت و معدن استان اصفهان

نائب رئیس هیئت مدیره
خانه صنعت و معدن استان اصفهان
92 سمت:

بازرس
خانه صنعت و معدن استان اصفهان

عضو هیئت مدیره
خانه صنعت و معدن استان اصفهان
0
مهدی هراتیان فر
سمت:

عضو هیئت مدیره
خانه صنعت و معدن استان اصفهان
Showing 7 results.
از 1