• تقویت شدن نقش جهانی ترکیه در کریدور انرژی
  • امکان اقساطی شدن بهای قبوض گاز در ترکیه
  • تأکید وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه بر اجرای سیاست های ضد تورمی

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید