جلسه مشترک با حضور رییس سرپرستی شعب بانک توسعه تعاون با هیات موسس شرکت در حال ثبت توسعه و عمران شهرستان اصفهان

پیام بگذارید