• تکمیل اطلاعات و داده های واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت / دریافت کد نقش و درج آمار تولیدی و قیمت فروش تولیدکننده
  • ارائه خدمات به واحدهای تولیدی شامل سوخت و… منوط به تکمیل داده ها در سامانه جامع تجارت می‌باشد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید