مهر 21, 1400

برگزاری مناقصه

جهت دریافت نامه نمایندگی محترم وزارت امور خارجه – اصفهان در خصوص برگزاری مناقصه ساخت جاده (حلبچه، توه قوت،قلیجه) و ... ادامه مطلب