سند راهبرد ملی مدیریت بحران

ابلاغ سند راهبرد ملی مدیریت بحران جهت دریافت نامه مدیریت محترم بحران استانداری در خصوص تصویب و ابلاغ سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی اینجا کلیک نمایید.
ادامه مطلب
نامه‌های دریافتی

الزام شبکه بانکی کشور به وصول مطالبات

الزام شبکه بانکی کشور به وصول مطالبات جهت دریافت نامه معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری در خصوص الزام شبکه بانکی کشور به وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی اینجا کلیک نمایید.
ادامه مطلب