موضوع روز سیاست، رسانه و شبکه های اجتماعی در ترکیه در تاریخ 29 اکتبر 2022 موضوع افتتاح کارخانه تولید خودروی ملی بود اما قبل از پرداختن به برداشت ها و تحلیل ها از فضای کلی برنامه افتتاحیه، سخنرانی ها و اظهار نظر کارشناسان، بازرگانان و سیاستمداران، موضوعی را با نظر به فضای مراسم افتتاحیه و رویکرد کلی شرکت کنندگان و سخنرانی ها می‌توان دریافت و آن اینکه دو قطبی شدن در ترکیه نه تنها در عالم سیاست بلکه در اقتصاد این کشور نیز رخنه کرده و هم اکنون در ترکیه با دو قطب اقتصادی مواجه هستیم.

گزارش تکمیلی در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تحلیلی بربرنامه افتتاح کارخانه تولید خودروی ملی ترکیه در روزجمهوریت 2022

پیام بگذارید