تخصیص سهمیه دریافت مواد اولیه در بورس متاثر از میزان شفافیت هر شرکت بر اساس میزان فروش نسبت به اظهار تولید محاسبه می شود.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید