ترتیبات شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن شامل نحوه تخصیص شماره، دسترسی مودیان به شماره اقتصادی صادره، نحوه استفاده از شماره اقتصادی، غیر فعال سازی یا ابطال شماره و جرایم مرتبط با شماره می‌باشد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان ونحوه استفاده از آن

پیام بگذارید