به موجب بند 2 مصوبات نودمین جلسه کمیته اقدام ارزی مورخ 1401/06/30، مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1400 به منظور بهره مندی از معافیت های مالیاتی تا تاریخ 1401/09/30 تمدید گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

مصوبات نوزدهمین کمیته اقدام ارزی

 

پیام بگذارید