مصوبات عمومی هفتاد و پنجمین جلسه کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، به منظور بهره مندی ذینفعان اعلام گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

مصوبات کمیته ارزی

پیام بگذارید