آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن توزیع عمده محصولات پروتئینی – نوبت دوم سال 1401 – مهلت تا 1401/07/20

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

آگهی مزایده (2)

پیام بگذارید