فوری

آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه سبزی پاک در میادین و بازازها- سال 1401 جهت بهره مندی واحدهای تحت پوشش اعلام گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

اگهی مزایده

پیام بگذارید