کلیه دستگاه های اجرایی تابعه استان و مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، عمومی و بخش خصوصی در این دوره دمای وسایل گرمایشی خود را در دمای 18 درجه سانتی گراد تنظیم نمایند.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید