مصوبات عمومی نشست 79 کمیته اقدام ارزی مورخ 1401/04/15:

  1. انقضا یا تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال 1398 تا پایان سال 1400 با رعایت شروط …
  2. چنانچه در موضوع واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده به هر دلیلی عمل انتقال ارز مورد معامله از صادرکننده صورت نگیرد و مراتب مورد تایید صادرکننده باشد و یا با اعلام بانک عامل مبنی بر اشتباه در ثبت مبلغ ارزی  موضوع واگذاری، صادرکننده موظف است…

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

شرایط رفع تعهد ارزی صادر کنندگان

پیام بگذارید