باتوجه به مصوبات اخیر کمیته اقدام ارزی، مهلت عدم اعمال محدودیت های تجاری تا پایان آذر ماه سال 1401 تمدید شد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی (2)

پیام بگذارید