بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی اعطایی جزء (5) بند (6) قانون بودجه سال 1388کل کشور برای بازپرداخت بدهی واحدهای مشمول، به فرصت زمان محدود (سه ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه) اعلام شد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی اعطایی جز(5) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

پیام بگذارید