به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات، مقنن نسبت به مودیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی نمایند …

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تفویض کامل اختیارات موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم

پیام بگذارید