ماده 62 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مربوط به شرح وظایف خبرگان بانکی است که در این خصوص دستورالعمل های لازم توسط بانک مرکزی صادر و به آن حوزه اعلام گردیده است.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

رفع ابهام از ماده 62 قانون رفع موانع تولید

پیام بگذارید