بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز

در صورت بکارگیری تبعه خارجی غیر مجاز، کارفرمایان مربوطه از فعالیت های واگذاری دستگاه های مربوطه از فعالیت جهت فعالیت منع می‌گردند.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

بکار گیری اتباع خارجی

پیام بگذارید