ارائه هرگونه خدمات اعم از ثبت سفارش، سهمیه مواد اولیه، تسهیلات بانکی، استمهال و سایر خدمات، منوط به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت خواهد بود.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید