تمدید مصوبه شورای پول و اعتبار برای امهال بدهی واحدهای تولیدی (با پیش پرداخت 7/5 درصد بدهی) تا پایان شهریور ماه سال 1402

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تمدید مصوبه شورای پول واعتبار برای امهال بدهی واحدهای تولیدی تا پایان شهریورماه 1402

پیام بگذارید