آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1400 تا پایان شهریور ماه 1401 خواهد بود و این مهلت طبق اعلام سرپرست دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران، تمدید نخواهد شد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی (1)

پیام بگذارید