مصوبات عمومی نشست 76 کمیته اقدام ارزی مورخ 1401/03/30:

  1. به متعهدین ارزی سال های 1398 و 1399 و معوقه های سال 1400 مهلت داده می‌شود تا پایان مرداد ماه 1401 نسبت به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات اقدام نمایند.
  2. رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان تا پایان مرداد ماه 1401 منوط به ارائه تعهد محضری به اداره کل صمت استان صادرکننده کارت بازرگانی می باشد.
  3. پیرو مصوبه نشست 65 کمیته اقدام ارزی پرداخت ارز معادل ارز وجوه موضوع مواد 13، 14 و 15 قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی، از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت های اعلامی محسوب می شود.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی

پیام بگذارید