کمیته اقدام ارزی در خصوص اعطای مهلت ایفای تعهدات صادرکنندگان سال های 1398 – 1399 – 1400 ، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات را تا پایان شهریور ماه 1401 تمدید کرد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی

پیام بگذارید