نخستین جشنواره مطبوعاتی با موضوع آب در استان اصفهان با محورهای احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی، تغییر اقلیم / فرونشست، مدیریت مصرف آب در کشاورزی / صنعت و … اعلام گردید.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

 

پیام بگذارید