سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران در خصوص برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری خبر داد.

جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری_

پیام بگذارید