• نمایشگاه بین المللی گردشگری و مسافرت – قزاقستان
  • کنفرانس بین المللی نفت و گاز ترکمنستان: این کنفرانس شامل پنل های تخصصی با حضور مدیران ارشد شرکت های ملی نفت و همچنین روسای شرکت های نفتی بین المللی، سازمان های بین المللی بزرگ و موسسات مالی معتبر برگزار می‌گردد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

برگزاری نمایشگاه و کنفرانس بین المللی

پیام بگذارید