فوری

به منظور برقراری ارتباط و همکاری بین بخش های دانش بنیان کشورمان با یونان، نشست مجازی با شرکت دانش بنیان یونانی در حوزه کشاورزی و آب در روز چهارشنبه 26 مرداد 1401 برگزار می‌گردد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

برگزاری نشست مجازی در حوزه شرکت های دانش بنیان با شرکت های یونانی

پیام بگذارید