به استناد ماده 24 آیین نامه اجرایی مدیریت پسماندها، تعیین حدود تبدیل پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر و طبقه بندی پسماندها (ضمیمه الف)، راهنمای نمونه برداری و آنالیز پسماند (ضمیمه ب) و تعیین فاکتورهای مربوط به آنالیز پارامترهای محدود پسماندهای ویژه نوع الف و ویژه نوع ب (ضمیمه ج) به شرح فایل ضمیمه شده می‌باشد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

دستورالعمل

پیام بگذارید