• اعزام هیئت تجاری به سرپرستی مقام عالی وزارت به کشورهای غرب آفریقا – فروردین سال 1402
  • برگزاری نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک ایتالیا – خرداد سال 1402
  • دعوت برای حضور در نمایشگاه بین المللی 2023 جمهوری تاجیکستان

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید