الزام بکارگیری مسئولین فنی در عملیات معدنی (واحدهای کانه آرائی و فرآوری) و صنایع معدنی موضوع ماده 102 آیین نامه اجرایی قانون معادن


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید