• نمایشگاه منسوجات خانگی آسیای مرکزی
  • نمایشگاه مد آسیای مرکزی
  • نمایشگاه بین المللی گل و گلخانه
  • نمایشگاه بین المللی جواهرات
  • نمایشگاه بین المللی گردشگری
  • نمایشگاه بین المللی لوازم اداری و مدرسه
  • نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان
  • نمایشگاه بین المللی پزشکی و داروسازی
  • نمایشگاه بین المللی حفاظت، ایمنی، نجات و آتش نشانی
  • نمایشگاه بین المللی محصولات طبیعی و سبک زندگی سالم

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید