باتوجه به بند الف ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع فعالیت دفتر شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی و اداری (مشابه دفاتر وکالت، مطب پزشکان و دفاتر اسناد رسمی) شرکت های حایز شرایط از دو طریق می‌توانند از مزایای بند قانونی مذکور استفاده نمایند.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

امکان استقرار شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی واداری

پیام بگذارید