بخش مهمی از به کارگیری واژه های بیگانه و یا بهره گیری از خط غیر فارسی به نامگذاری و یا طرح نوشتاری بر روی کالاها و تولیدات داخلی مربوط می‌شود. بخش های مرتبط با صنعت، معدن و تجارت از قانون ممنوعیت بکارگیری نام ها، عناوین و اصطلاحات بیگانه، قابل دسترس کلیه صنعتگران و تولیدکنندگان قرارگرفته است.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

قانون ممنوعیت بکارگیری نام ها،عناوین واصطلاحات بیگانه

پیام بگذارید