ضرورت أخذ کد شناسه کالا و ثبت قیمت کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی در سامانه جامع تجارت .

عدم رعایت بسیاری از شرکت های تولید کننده محصولات کشاورزی و غذایی مسقر استان.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ثبت قیمت در سامانه 124

پیام بگذارید