احصاء مشکلات واحدهای تولیدی در شرکت شهرک های صنعتی استان و طرح در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید