ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز از سوی کارفرمایان و اعلام تمدید کارت های آمایش 16 و هویت 15 اتباع خارجی تا روز 1401/06/31

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی

پیام بگذارید