لزوم أخذ شناسه کالا و کد رهگیری روغن موتور باتوجه به تکالیف ماده 14 آیین نامه اجرایی شناسه کالا و کد رهگیری موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی واحدهای تولیدکننده روغن موتور (تصفیه اول) می بایست نسبت به أخذ شناسه کالا و ثبت تولید و توزیع در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

لزوم گرفتن شناسه کالا وثبت تولید وتوزیع در سامانه جامع تجارت برای روغن موتور

پیام بگذارید