صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده حاصل از صادرات سال 1397 که مایل به مصالحه ریالی این تعهدات می‌باشند، تا زمان اعلام رسمی سازمان توسعه تجارت ایران از طریق ابلاغ به ادرات صمت استان ها و درج در وبسایت سازمان  توسعه تجارت ایران، از واریز وجه به هر حساب دیگری خودداری شود.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

مصالحه ریالی تعهدات ارزی سال 97

پیام بگذارید