فراخوان واحدهای صنعتی استان جهت ثبت نام، تعیین کد نقش، دریافت شناسه کالا، ثبت اسناد اظهار تولید و فروش کلیه واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت با اولویت واحدهای منتخب به شرح فایل پیوست.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

فراخوان واحدهای صنعتی استان جهت ثبت نام، تعیین کد نقش، دریافت شناسه کالا و…1

پیام بگذارید