هیئت وزیران به منظور توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور حوزه سلامت، افزایش کیفیت و بهره وری از طریق تولید دانش بنیان، ارتقای توان و تاب آوری کشور در حوزه سلامت و توسعه زنجیره محصولات دانش بنیان رقابت پذیر، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت را به تصویب رسانید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ائین نامه اجرائی حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال افرین

پیام بگذارید