هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت، صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و به استناد بند (ص) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 آیین نامه اجرایی را تصویب نمودند. در این آیین نامه منابع اجرا، جدول هزینه های بند (ص) و… عنوان شده است.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

اجرای مفاد ماده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

پیام بگذارید