این آیین نامه به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل پروژه های پیشران در حوزه تأمین مالی، مالیات، گمرک توسط هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب گردید.

از جمله موارد مطرح در این آیین نامه  رفع چالش ها و توسعه فعالیت های شرکت ها و موسسات دانش بنیان در حوزه مالیاتی با رعایت قوانین و مقررات می‌باشد که سازمان امور مالیاتی را مکلف نموده با هدف هوشمندسازی فرایندهای تشخیص و مطالبه مالیات، حذف ممیز محوری، کشف تقلب، پیشگیری از فرار مالیاتی و توسعه سامانه فروشگاهی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده نماید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ایین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال افرین حوزه اقتصاد

پیام بگذارید