هیئت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به استناد ماده 10 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را تصویب کرد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

قانون حمایت از شرکت ها وموسسات دانش بنیان وتجاری سازی نوآوری ها واختراعات (2)

پیام بگذارید