براساس آیین نامه اجرایی جز (1) بند (ه) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 بیمه گذار، شرکت ملی گاز و شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران می باشد و مشترکین و مصرف کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق و کلیه اشخاص زیان دیده را تحت پوشش قرار می دهد.

برای دریافت این آیین نامه فایل زیر را دانلود کنید.

آیین نامه اجراییd

پیام بگذارید