یکی از سیاست های اصلی توسعه اقتصادی جمهوری ازبکستان که همواره مورد تأکید مقامات اقتصادی این کشور می‌باشد، موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و در این راستا مزایا، مشوق ها و معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی از طرف دولت در نظر گرفته شده است. این گزارش به حقوق، قوانین و مقررات، مزایا و مشوق های سرمایه گذاری در کشور ازبکستان خواهد پرداخت.


گزارش تکمیلی در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید